Adatvédelmi Szabályzat

(továbbiakban, mint „Szabályzat”)

Verziószám: 2018.1.0

Hatályba lépés napja: 2018.01.01.

Szabályzat” alatt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot kell érteni.

Szolgáltató” alatt a Tool on Tour Korlátolt Felelősségű Társaságot (Szolgáltató székhelye: 2600 Vác, Végh Dezső utca 11., Levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 77. 5. emelet 4. ajtó

Cégjegyzékszám: 13-09-160901) kell érteni.

Szolgáltatások” alatt azon szolgáltatásokat kell érteni, amelyeket a Szolgáltató a Honlapon keresztül biztosít.

Honlap” alatt a Szolgáltató által üzemeltetett www.apostille.org.hu elnevezésű honlapot kell érteni.

Ügyfél” vagy „Érintett” alatt azt a személyt kell érteni, aki a Szolgáltató Honlapját felkeresi, illetve a Szolgáltató Honlapján keresztül Szolgáltatást vesz igénybe.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az  apostille.org.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Tool on Tour Korlátolt Felelősségű Társaság; a Honlapon elérhető szolgáltatásokat a Szolgáltató nyújtja Ügyfelei részére.

1.2. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek hatálya a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokra terjed ki.

1.3. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó szabályokat.

1.4. A Szolgáltató Ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Ügyfelei adataihoz.

1.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatával, illetve a Honlapon található, ajánlatkérés során elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. AZ ADATKEZELÉS HÁTTERE

2.1. A Szolgáltató adatkezelésének szabályi az alábbi jogszabályokkal összhangban kerültek meghatározásra:

 • 2000 évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Az ajánlatkéréshez az Ügyfélnek a következő személyes adatait kell megadnia:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • saját e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, ország, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, ország, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám
 • az Ügyfél által az ajánlatkérés során feltöltött hitelesítendő okiratban szereplő személyes adatok

3.2. Technikai adatok – a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

Az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Ügyféladatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

3.2.1. Cookie

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k: Átmeneti (session) cookie, Állandó (persistent) cookie, Jelszóval védett munkamenethez használt cookie, Bevásárlókosárhoz szükséges cookie, Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük www.google.com/analytics Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

3.3. Az Ügyfél egyes megrendelések teljesítéséhez a fentieken túli személyes adatokat is meg kell, hogy adjon a Szolgáltató részére. Ilyen adatok lehetnek a magyar lakcímkártyán, személyi igazolványon szereplő adatok valamint az útlevélben szereplő adatok.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre apostille.org.huinternetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) található internetes tartalmak az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adja.

4.2. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, az ajánlatkéréssel, illetve az adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.3. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a házhoz szállítás, a személyes átadás, a számlázás lehetővé tétele, a kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és az Ügyfelek jogainak védelme.

4.5. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.6. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.7. Amennyiben az Ügyfél nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, a hitelesített okiratok személyes átadása során az átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja az Ügyfél okiratának tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az ajánlatkérés során megadott személyes adatok kezelése az ajánlatkéréssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. Az Ügyfél bármikor kérheti személyes adatai törlését.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő ajánlatkérés (regisztráció) során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

6.3. A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Ügyfél által megadott adatokat továbbíthatja KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett számlázó rendszer részére. Az adattovábbítás célja, hogy a Szolgáltató számlát állítson ki az Ügyfél részére, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Ügyfél által megadott email címre küld.

6.4. A Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 77. 5. emelet 4. ajtó
 • Ügyfélszolgálat: +36-30-419-4069

7.4. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.5. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.6. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.7. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.