Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban, mint „ÁSZF”)

Verziószám: 2018.1.0

Hatályba lépés napja: 2018.01.01.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A apostille.org.hu, honlap (továbbiakban „Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a Tool on Tour Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Szolgáltató”); a Honlapon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban „Szolgáltatások”) a Szolgáltató nyújtja ügyfelei (továbbiakban „Ügyfél”) részére.

1.2. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek hatálya a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokra kiadott egyedi megrendelésekre vonatkozik.

1.3. A Szolgáltató adatai:

 • Szolgáltató neve: Tool on Tour Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Szolgáltatás márkaneve: Hungarian Apostille Service
 • Szolgáltató székhelye: 2600 Vác, Végh Dezső utca 11.
 • Levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 77. 5. emelet 4. ajtó
 • Cégjegyzékszám: 13-09-160901
 • Adószám: 23120738-2-13
 • Telefonszám: +36-30-419-4069
 • Email: apostille@apostille.org.hu

1.4. Az Ügyfél a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatával, illetve a Honlapon található, ajánlatkérés során elvégzendő regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. SZOLGÁLTATÁSOK

2.1. A Szolgáltató vállalja Ügyfelei részére a rendelkezésére bocsátott hitelesíthető okiratok apostille hitelesítését vagy diplomáciai felülhitelesítését és fordíttatását, szükség esetén alvállalkozók, teljesítési segédek bevonásával, a megrendelésben megadott adatok alapján az alábbi feltételek szerint.

2.2. A Szolgáltató az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja Honlapján keresztül:

 2.2.1. Főszolgáltatások: A Főszolgáltatások azok a Szolgáltatások, amelyek a Szolgáltató fő profilját képzik és amelyekhez a Mellékszolgáltatások kapcsolódhatnak.

 • APOSTILLE HITELESÍTÉS ÜGYINTÉZÉSE: a magyar jog hatálya alá tartozó okiratok apostille hitelesítéssel történő ellátása az október 5-én kelt hágai egyezmény alapján.
 • DIPLOMÁCIAI FELÜLHITELESÍTÉS ÜGYINTÉZÉSE: a magyar jog hatálya alá tartozó okiratok diplomáciai felülhitelesítése a felhasználási ország nagykövetségén vagy konzulátusán.
 • FORDÍTÁS/HITELES FORDÍTÁS ÜGYINTÉZÉSE: a hitelesítendő okiratok hiteles, illetve egyszerű, nem hiteles fordításának ügyintézését foglalja magában a szolgáltatás.

 2.2.2. Mellékszolgáltatások: Mellékszolgáltatások azok a Szolgáltatások, amelyek a Főszolgáltatáshoz kapcsolódhatnak az Ügyfél megrendelése alapján.

 • TANÁCSADÁS: az apostille hitelesítés és a diplomáciai felülhitelesítés ügyintézését megelőző tanácsdadást foglalja magában.
 • KÖZJEGYZŐ ELŐTTI ÜGYINTÉZÉS: a hitelesítendő okiratok közjegyzői okiratba foglalásának, illetve hiteles másolat készítésének ügyintézését foglalja magában a szolgáltatás.
 • OKIRATOK FELVÉTELE: az Ügyfél birtokában lévő okiratok átvételére terjed ki ez a szolgáltatás.
 • OKIRATOK BESZERZÉSE: olyan hitelesítendő okirat esetében, amelyek nem állnak az Ügyfél rendelkezésére és a Szolgáltató által beszerezhetőek, a Szolgáltató az Ügyfél megrendelése alapján beszerezi hiányzó okiratot.
 • OKIRATOK KÉZBESÍTÉSE: a hitelesített okiratok magyarországi és külföldi, futárszolgálat útján történő kézbesítését foglalja magában a szolgáltatás.
 • AJÁNLATKÉRÉS, AJÁNLAT, MEGRENDELÉS ÉS VISSZAIGAZOLÁS. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE.

3. AJÁNLATKÉRÉS

3.1. Az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján található ajánlatkérő felületen, az ott megjelölt adatok megadásával kérhet ajánlatot a Szolgáltatótól.

3.2. Az ajánlatkérő felületen megjelölt adatokat kötelező megadni. A Felhasználó köteles az ajánlatkérés során a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát és a jelen ÁSZF-et elfogadni.

3.3. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy e-mail címünkön van lehetősége az ügyfélnek.

3.4. Az ajánlatkérés során megadott adatok helyességéért és valódiságáért, valamint a ezen okokból felmerült esetleges káráért, késedelemért vagy többletköltségéért az Ügyfél felel.

3.5. Az Ügyfélnek az ajánlatkérés bármely szakaszában, az ajánlatkérés Szolgáltató részére való elküldéséig van lehetősége az adatbeviteli hibák javítására az ajánlatkérő felületen. Ajánlatunk beérkezését követően az Ügyfél az adatmódosítási igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tudja igényelni.

4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

4.1. Az ajánlatkérésben foglalt adatok és a hozzá mellékelt okiratokat a Szolgáltató munkatársai kiértékelik és a kiértékelés alapján, lehetőleg az ajánlatkérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, elkészítik az ajánlatot.

4.2. Az ajánlat a következőket foglalja magában:

 • várható teljesítési határidő
 • a fix Szolgáltatási Díj mértéke
 • a várható költségek összege
 • fizetési feltételek
 • szállítási feltételek
 • általános tájékoztatás a teljesítési feltételékről

4.3. A kész ajánlatot az Ügyfél email megadott email címére kerül megküldésre.

5. MEGRENDELÉS 

5.1.Az Ügyfél az ajánlatban foglalt Szolgáltatásokat a részére megküldött ajánlat elfogadásával az apostille@apostille.org.hu email címre küldött üzenet útján rendelheti meg a teljesítéshez szükséges további adatok megadásával, majd a fizetéssel.

5.2. Az Ügyfél és a Szolgáltató közti szerződés, a Honlapon feltüntetett további adatok megadásával, a megbízási díj és a költségelőleg megfizetésével, a jelen ÁSZF elfogadását követően a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

5.3. A Szolgáltató visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre.

5.4. Ha a Megrendelés hiányos, akkor a Szolgáltató felhívja a Megrendelőt a hiányok pótlására, illetve a megrendelés újraküldésére.

5.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely megrendelés visszautasítására.

6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, KÖLTSÉGEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásokért a Szolgáltatónak fizetendő díjat (továbbiakban „Szolgáltatási Díj”) a Szolgáltató megrendelésenként egyedileg határozza meg, figyelembe véve az ajánlatkéréssel érintett okiratok típusát, a hitelesítéssel érintett szervek számát, az igénybe venni kívánt Szolgáltatások körét, mértékét és az Ügyfél korábbi megrendeléseit.

6.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítése illeték-, illetve költségfizetési-kötelezettséget (továbbiakban „Költségek”) von maga után.

6.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ajánlatában szereplő Költségek egyes esetekben (pl.: fordítás szolgáltatás igénybevétele esetén) előre pontosan nem meghatározható mértékűek, így a Szolgáltatás teljesítését követően a tényleges költségekhez képest a Felek kötelesek elszámolni egymással a Költségekre megfizetett összeggel.

6.4. A Költségeket az Ügyfél köteles előlegezni a Szolgáltatási Díj megfizetésével egy időben.

6.5. A Szolgáltatási Díj vagy a Költségek megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a teljesítés megkezdését megtagadni.

6.6. Az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalás útján fizeti meg a Szolgáltatási Díjat és a Költségeket.

6.7. A Szolgáltató választása szerint a Szolgáltatási Díjról papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az Ügyfél hozzájárul az elektronikus számla kiállításhoz.

7. A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

7.1. A Megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató szükség esetén email útján vagy telefonon egyeztet az Ügyféllel az Ügyfél által biztosítandó okiratokról, kitöltendő meghatalmazásról vagy más a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges teendőkről.

7.2. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelés visszaigazolását követően nem szolgáltatta mindazon adatokat vagy okiratokat, amelyek a Szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, akkor a Szolgáltató felhívja az Ügyfelet a hiányok pótlására. Az Ügyfél köteles a felhívástól számított 15 naptári napon belül pótolni a hiányokat.

7.3. Ha a Megrendelés visszaigazolását követően minden szükséges adat, illetve okirat a Szolgáltató rendelkezésére áll, akkor megkezdi a teljesítést. A Szolgáltató az okiratok hitelesítését követően tájékoztatja az Ügyfelet azok elkészültéről és kézbesítéséről.

8. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

8.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes Szolgáltatások teljesítési határideje egyedileg kerül meghatározásra a hitelesítendő okiratok körére, számára, jellegére és a hitelesítés módjára tekintettel.

8.2. A teljesítési határidőt a Szolgáltató ajánlata határozza meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidők tájékoztató jellegűek.

8.3. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendelt Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges összes dokumentum a Szolgáltatóhoz megérkezzen.

8.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan késedelemért, amelynek oka a hitelesítéssel érintett szervekre vezethető vissza.

8.5. A szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között a megrendelésben foglalt szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart, kivéve az egyedi keretszerződéseket.

9. ELÁLLÁS

9.1.Az Ügyfél jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően.

9.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttével egyben feltétlen hozzájárulását adja a szolgáltatás teljesítésének haladéktalan megkezdéséhez. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatások keretében létrehozott termék nem előre- gyártott, hanem egyedi megrendelés alapján személyre szabottan készül, így ennek okán nem gyakorolhatja a teljesítés megkezdése után megadott határidőn belül a jogszabályban meghatározott szerződéstől való elállási jogot (45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20., 29. §-ai).

9.3. Ha az Ügyfél nem pótolja a 5.2 szerinti hiányokat az ott meghatározott 15 naptári napos határidőn belül, akkor a Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől az addig felmerült költségeinek és a Szolgáltatás addig elvégzett arányos díjrészének felszámítása mellett. Ebben az esetben a Szolgáltató a fennmaradó Szolgáltatási Díjat és az illetékes hatóság/közjegyző/más eljáró szerv részére már kifizetett Költséget visszautalja az Ügyfél részére. A hatóság/közjegyző/más eljáró szerv részére a már megfizetett Költség visszatérítéséről az Ügyfél gondoskodik; annak ügyintézésében a Szolgáltató nem köteles eljárni.

10. SZAVATOSSÁG, HIBÁS TELJESÍTÉS

10.1. A Magyar Polgári Törvénykönyv alapján az Ügyfél választása szerint, kellékszavatossági igényekkel élhet az alábbiaknak megfelelően:

10.2. Az Ügyfél jogosult kijavítást vagy kicserélést kérni a Szolgáltatótól. Abban az esetben nem kérheti ezeket az Ügyfél a Szolgáltatótól, ha az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

10.3. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

10.4. Az Ügyfél köteles az észlelt hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül bejelenteni a Szolgáltatónak.

10.5. A Szolgáltató nem tehető felelőssé olyan hibáért, amit a hitelesítő szervek okoznak.

 11. A HONLAP HASZNÁLATA

11.1. Az Ügyfél köteles a Honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartása mellett eljárni.

11.2. Az Ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a Honlap használata során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely a Szolgáltató vagy más személyek érdekeit sérti.

12. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

12.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekből eredő kártérítési felelősségének maximuma a Szolgáltatási Díj összege.

12.2. A Honlapon szerepelnek linkek, amelyeken keresztül az Ügyfél más honlapokhoz kapcsolódhatnak a Honlap látogatói. A Szolgáltató bármely jogcímen fennálló felelőssége kizárt e más honlapokkal kapcsolatban.

12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapon való csatlakozás miatt következett be.

12.4. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap és az ott elérhető Szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

12.5. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz Ügyfelei adatainak biztonsága érdekében.

12.6. A Szolgáltató a Honlap működése során létrejövő esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

12.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználók magatartásáért.

13. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS

13.1. A Szolgáltató vállalja és kijelenti, hogy a Megrendeléssel érintett Szolgáltatások teljesítése során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, a birtokába jutott, a vonatkozó jogszabályok alapján személyes adatokat és különleges adatokat kizárólag a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

13.2. A Szolgáltató feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat köteles bizalmasan kezelni és harmadik fél részére kizárólag az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulására vagy kifejezett kérésére adja ki, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

13.3. Az Ügyfél az ajánlatkérés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél személyes és különleges adatait a fent meghatározott módon kezelje.

 14. PARTNERPROGRAM

14.1. A Szolgáltató olyan Ügyfelei részére, akik rendszeresen kívánják igénybe venni a Honlapon szereplő Szolgáltatásokat, lehetőséget biztosít határozatlan idejű keret-szerződésszerződés alapján történő együttműködésre.

 15. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

15.1. Ügyfél jogosult kérdéseivel, észrevételével vagy panaszával Szolgáltatót megkeresni az alábbi elérhetőségeinek valamelyikén:

15.2. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata:

Hétfőtől péntekig: 10:00 – 14:00

Tel.: +36-30-419-4069

Ügyfélszolgálat email címe: apostille@apostille.org.hu

Szolgáltató ügyfélszolgálati postai címe: 1082 Budapest, Baross utca 77. 5. em. 4. ajtó

15.3.A Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

16. PANASZKEZELÉS, JOGOSRVOSLAT

16.1. Az Ügyfél panaszát az ügyfélszolgálatnál megadott elérhetőségeken terjesztheti elő. A panaszt a Szolgáltató iktatja. Az Ügyfél panaszt szóban vagy írásban terjeszthet elő.

16.2. Az előterjesztett panaszt a Szolgáltató, ha ez lehetséges, akkor azonnal kivizsgálja. A Szolgáltató a megalapozott szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolja.

16.3. Ha a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal nem orvosolja, mert:

 • a panasz azonnal nem orvosolható vagy;
 • mert a Szolgáltató nem ért egyet a panaszban foglaltakkal vagy;
 • mert az Ügyfél nem fogadja el a lehetséges orvoslási módot,

akkor a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld az Ügyfél elektronikus elérhetőségére. A jegyzőkönyv tartalmazza a Szolgáltatónak az Ügyfél panaszára adott érdemi válaszát is.

16.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a hozzá való beérkezéstől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja.

16.5. Ha a felek nem tudnak a fenti panaszkezelési eljárás során megállapodni a felmerült vitás kérdésekben, akkor az Ügyfélnek jogában áll:

 • Bírósághoz fordulni;
 • Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

16.6. Fogyasztói panasz esetén, a panasz elutasítása esetén, az Ügyfél jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Pest megyében illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1. A Jelen ÁSZF-ben nem szereplő technikai instrukciókat és iránymutatásokat, valamint a szerződéskötéshez kapcsolódóan szükséges tájékoztatást a Honlap vonatkozó részei tartalmazzák.

17.2. A Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék.

17.3. A Felek kötelesek a Szolgáltatás teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan okról, amely a teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti.

17.4. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, valamint jogszerű felhasználásáért a Szolgáltató nem felelős.

17.5. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlapon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

17.6. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

17.7. Az Ügyfél a Honlapot és a Honlapon keresztül nyújtott Szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.

17.8. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

17.9. A Felek a jelen ÁSZF-től közös megegyezéssel írásban eltérhetnek, illetőleg a közöttük már létrejött szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

17.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF tartalmát. A módosítások hatálya a módosítást követően megkötött szerződésekre terjed ki.

17.11. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.